N 50° 16.511 E 014° 20.198

Uloženo: 01/03/2008. Velikost: small. Obtížnost: 2/5. Terén: 2/5


Škoda, že se čas nedá vrátit ... muselo to tu být opravdu krásné …


Po krátké procházce kolem zamrzlého a dokonale nedobytného zámku jsme se vydali na malou okružní procházku po zajímavých stavbách a krásách Veltruského parku. Sluníčko se marně snažilo zmírnit třeskuté mrazy a tak nás pouze hodně svižná chůze zachraňovala před omrznutím. První zastávkou na cestě byl pomník jednoho z hlavních tvůrců a architektů parku Richarda van der Schotta. Tady mi opět trošku pomohl geocaching, protože i když jsme tady byli již mnohokrát, teprve souřadnice cache nás zavedly k tomuto zajímavému pomníku. Krabičku jsme po krátkém hledání společnými silami odlovili a na malých zbytcích logbooku zapsali naší návštěvu. Zima nepolevuje, prsty tuhnou a i zamrzlý inkoust v propisovačce odmítá spolupracovat. Ještě, že obyčejné tužce mráz nevadí …

Když v roce 1790 zemřel Richard van der Schott, jeden z hlavních tvůrců veltruského parku, dal mu Jan Chotek v severovýchodní části parku nedaleko průplavu, východně od později postavené Čínské bažantnice, postavil pomník, který byl po roce 1840 přestěhován na místo někdejší turecké zahrady. Je to kamenný trojboký pilíř s vydutými stěnami a s konzolami na hranách. Vrchol tvořily tři pyramidálně seskupené zvonce, z nichž jsou dnes na pomníku již jen dva.

Zámecky park Veltrusy byl založen v roce 1764 po velké povodni, která zasáhla veltruský ostrov a zničila francouzskou zahradu u zámku, která se rozkládala u zámecké budovy se svými geometricky uspořádanými záhony květin, vodotrysky, sochami a vázami. Hhrabě Rudolf Chotek tehdy rozšířil poprvé park až za pravý břeh pravého ramene Vltavy do rozlohy 13 hektarů. Podnětem pro založení a pravý rozvoj parku, jenž byl dobudován v roce 1830, byla další povodeň roku 1785, před kterou zde tekla řeka v šíři i několika desítek metrů. Došlo k prohloubení hlavního toku Vltavy, která opustila východní rameno. Hrabata Chotkové dali vybudovat nákladné regulační zařízení se stavidly, které zajišťovalo přítok vody do nového kanálu. Nižší vodní hladinou vznikly malebné ostrůvky, byly postaveny můstky, a v roce 1793 na jižní straně od zámku zbudována větší vodní plocha, tzv." jezírko", kde u břehu kotvily loďky, zhotovené na způsob historických plavidel, na projížďky několik kilometrů dlouhého průplavu. Od té doby zahrnuje park celou plochu tzv. "Ostrova", kde okrajový les obklopuje vnitřní areál zemědělské půdy. Vznikl tak nový typ okrasného statku "ferme ornée", kde pole zároveň plodila a působila esteticky. A v duchu "pastýřského romantismu" střídaly se tu v malebných krajinných scenériích háje, louky, zahrady, pole, aleje a remízky s mnoha účelovými, zdobnými I kulisovými stavbami, z nichž některé se dochovaly do dnešních časů, ostatní postupně zanikly. Regulací Vltavy v letech 1893-1894 došlo k vážnému zásahu do organismu parku poklesem hladiny vody v řece a průplav v parku ztratil zdroj vody. Jako zbytek lužního lesa jsou v korunách stromů hnízda havrana polního, který zde měl nejsilnější z 12 českých havraních kolonií. Na počátku 2. poloviny 19. století došlo k ohrazení dnešní dančí obory, která byla založena patrně po roce 1824.

Z hlediska dendrologického je park zastoupen nejmohutnějším stromem v dančí oboře. Dub má objem necelých 7 metrů. U sochy boha Martha se nachází další dub o obvodu 5,8 metrů a působí již desetiletí bizarně zlámanými suchými větvemi. Vysoký topol je druhým největším stromem o průměru asi 6,7 metrů. Z památných stromů jsou zde topoly, lísky, habry, kaštany, jilmy, javory, jasany, buky a lípy v krásných alejích i samostatně, dále břízy, modříny a jiné. Některé z uvedených stromů byly uměle vysázeny, Jiné spolu s olšemi, vrbami a jinými představují původní lužní les, u některých se stářím kolem 250 let. Z dovezených cizokrajných stromů již v 18. století, jsou zastoupeny platany, vzrostlé tulipánovníky, korkové duby, jedlé kaštany, rohovníky, jerlíny, jinany a borovice vejmutovky. V parku je určeno na 80 druhů stromů a keřů. Vývojový význam dnes cca 300 ha přírodně krajinářského parku ve Veltrusech je v tom, že byl založen řadu let předtím, než se anglický zahradní sloh rozšířil po Evropě. Stal se jedním z nejvýznamnějších dokladů dosud nepřekonané krajinářské tvorby zaměřené na kultivaci venkovské krajiny jako ideálního spojení užitkových a okrasných forem. V zámeckých a parkových prostorách se uskutečnil v roce 1754 první vzorkový veletrh na světě za účasti panovnice Marie Terezie a Františka Štěpána Lotrinského.

Foto: K.K.Brzák - Theresiae RTM.
Další informace a zajímavosti o zámku Veltrusy www.veltrusy.net